Regulamin serwisu internetowego

 

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 

 1. Regulamin, określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu oraz określa zakres praw i obowiązków Klientów i Usługodawcy związanych z użytkowaniem Serwisu.

 2. Przedmiotem usług Usługodawcy jest udostępnienie narzędzi w postaci Serwisu, umożliwiających Klientom dostęp do treści w postaci wpisów, artykułów i materiałów audiowizualnych lub aplikacji internetowych i formularzy elektronicznych

 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści, artykuły, materiały audiowizualne i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad i ich wykorzystanie przez Klientów.

 4. Klient bierze na siebie pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystania materiałów udostępnianych w ramach Serwisu w tym za wykorzystanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 5. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji co do przydatności materiałów umieszczonych w Serwisie.

 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Klientów Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie, ponosi Klient korzystający z usług Serwisu.

 7. Niniejszy regulamin skierowany jest do Klientów i określa zasady i tryb zawierania z Klientem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Serwisu.

 

§ 2

Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin.

 2. Serwis – serwis internetowy "Face Yoga by Maia", działający pod adresem www.faceyogabymaia.com, oferujący płatne treści oraz materiały instruktażowe.

 3. Usługodawca – firma "Senza Beata Gellert" z adresem siedziby: Aleja Wojska Polskiego 42/7, REGON: 140450708 NIP: 5252197163, beatamaiagellert@gmail.com

 4. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu produkt za  za pośrednictwem Serwisu.

 5. Komunikacja Drogą Elektroniczną – Komunikacja pomiędzy stronami za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz formularzy kontaktowych dostępnych na stronie www. 

 6. Umowa – umowa o dostarczenie treści cyfrowych Klientowi przez Usługodawcę zawierana w chwili zakupu Produktu i obowiązująca do jej anulowania, lub na okres oznaczony w chwili zakupu. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów z Usługodawcą.

 8. Konto - konto klienta w Serwisie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Serwisie.

 9. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający utworzenie Konta.

 10. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 11. Koszyk – element oprogramowania Serwisu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 12. Produkt - pakiet usług udostępniania Materiałów drogą elektroniczną, będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Usługodawcą. 

 13. Materiały – zestaw pomocy szkoleniowych w formie elektronicznej - głównie w formie nagrań audiowizualnych dostarczanych za pośrednictwem Internetu. Materiały po zawarciu umowy zakupu dostępu do treści cyfrowych nie są dostarczane Klientowi, lecz umożliwiane jest ich odtwarzanie w ramach Serwisu i/lub innych serwisów internetowych. 

§ 3

Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Serwisu, w tym przeglądania asortymentu Serwisu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a.     urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Chrome, Safari.

b.     aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c.      włączona obsługa plików cookies,

d.     zainstalowany program FlashPlayer.

 

§ 4

Informacje ogólne

 

 1. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 2. Przeglądanie asortymentu Serwisu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Serwisu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 3. Ceny podane w Serwisie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 4. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

 5. Klienci mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałymi dokumentami stanowiącymi jego integralną część i muszą zaakceptować w całości jego postanowienia w celu dalszego korzystania z Serwisu.

 6. Klienci nie mogą wykorzystywać żadnych pozyskanych w Serwisie danych osobowych do celów marketingowych.

 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Usługodawcy, wszyscy Klienci korzystający z Serwisu powinni stosować się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w sieci,

 8. Zabrania się działań wykonywanych osobiście przez Klientów lub przy użyciu oprogramowania:

  1. bez zgody pisemnej, dekompilacji i analizy kodu źródłowego,

  2. bez zgody pisemnej, powodujących nadmierne obciążenie serwera Serwisu,

  3. bez zgody pisemnej, prób wykrycia luk w zabezpieczeniach Serwisu i konfiguracji serwera,

  4. podejmowania prób wgrywania lub wstrzykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących wyrządzić szkodę oprogramowaniu Serwisu, innym Klientom lub Usługodawcy,

  5. podejmowania prób wgrywania lub wstrzykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących śledzić lub wykradać dane Klientów lub Usługodawcy,

  6. podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie działania Serwisu lub uniemożliwienie realizacji celu w jakim działa Serwis.

 9. W przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia incydentu Cyberbezpieczeństwa lub naruszenia RODO, Klienci w pierwszej kolejności powinni zgłosić ten fakt Usługodawcy w celu szybkiego usunięcia problemu / zagrożenia i zabezpieczenia interesów wszystkich Klientów Serwisu.

 

§ 5

Zakładanie Konta w Serwisie

 

1.     Aby założyć Konto w Serwisie, należy wypełnić Formularz rejestracji i podanie wymaganych w nim danych. 

2.     Założenie Konta w Serwisie jest darmowe. Założenie konta może wymagać potwierdzenia ze strony Usługodawcy. 

3.     Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4.     Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: yogabymaia@gmail.com.

§ 6

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1.     zalogować się do Serwisu (opcjonalnie);

2.     wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

3.     Zarejestrować się lub zalogować lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

4.     jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie wskazanych danych odbiorcy Zamówienia 

5.     kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” (lub równoznaczny);

6.     wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

 

§ 7

Oferowane metody płatności

 

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

  1. Płatność przelewem na konto Usługodawcy

  2. Płatności elektroniczne

  3. Płatność kartą płatniczą.

 2. Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Serwisu.

 

§ 8

Wykonanie umowy sprzedaży

 

1.     Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Serwisie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2.     Po złożeniu Zamówienia Usługodawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Usługodawcą.

§ 9

Świadczone usługi

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem serwisu na zasadach i w zakresie określonym w Regulaminie następujące usługi na rzecz Klientów:

  1. Utworzenie i prowadzenie Konta;

  2. Umożliwienie Klientowi składania zamówień na Produkty poprzez Formularz Zamówienia;

  3. Umożliwienie Klientowi odtwarzania zakupionych przez niego Materiałów szkoleniowych;

  4. Umożliwienie Klientowi otrzymywania wiadomości e-mail związanych z kontem (wiadomości transakcyjne) oraz w ramach prowadzonego Newslettera (wiadomości informacyjne)

§ 10

Wynagrodzenia

 

 1. Wynagrodzenie Usługodawcy z tytułu zawarcia Umowy będzie naliczane zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym na stronie internetowej Serwisu przed zawarciem poszczególnych umów;

 2. Ceny wskazane w cenniku zawierają podatki i są określone w polskiej walucie;

 3. Realizacja płatności następuje w ciągu kilku minut;

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen dostępu do Materiałów znajdujących się w ofercie Platformy bez wcześniejszego uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy Zamówień przyjętych do realizacji;

 5. Płatność wynagrodzenia Usługodawcy dokonywana jest z góry;

 6. Za dokonanie zapłaty ceny uważa się moment uznania rachunku bankowego wskazanego przez Usługodawcę.


 

§ 11

Prawo odstąpienia od umowy

 

1.     Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.     Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3.      W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

5.     Klient może odstąpić od Umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem tego terminu na adres: yogabymaia@gmail.com

6. Klientowi zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy o prawach Klienta, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

7.      Skutki odstąpienia od Umowy:

a.     W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b.     W przypadku odstąpienia od Umowy Usługodawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę.

c.      Zwrotu płatności Usługodawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 

8. Usługodawca może zakończyć świadczenie usług objętych Umową z ważnych powodów, przez które należy rozumieć istotne przyczyny ekonomiczne lub biznesowe jak również zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej przez Usługodawcę;

9. Usługodawca poinformuje Klientów o planowanym zakończeniu świadczenia usług związanych z Platformą z wyprzedzeniem nie krótszym niż 30 dni drogą elektroniczną;

10. Usługodawca ma także możliwość wypowiedzenia Umowy w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym;

 

§ 12

Reklamacje

 1. Klient może złożyć reklamację w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług objętych Umową, a także świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: yogabymaia@gmail.com.

 2. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w najkrótszym możliwym terminie, nie przekroczy on 14 dni od otrzymania przez Usługodawcę zgłoszenia.

 3. Informację o rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzyma drogą elektroniczną.

 

 

§ 13

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1.     Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Klientów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Klientów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Klientów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2.     Klient posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a.     Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej z Usługodawcą.

b.     Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Usługodawcą.

c.      Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika Klientów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Klientów (m.in. Federacja Klientów, Stowarzyszenie Klientów Polskich).

 

§ 14

Dane osobowe w Serwisie internetowym

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu internetowego jest Usługodawca.

 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Serwisu internetowego mogą być w przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie internetowym.

 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 6. W celu prawidłowego świadczenia usług przez Serwis, zabezpieczenia prawnego interesu Usługodawcy oraz w celu zapewnienia zgodności działania Serwisu z obowiązującym prawem, Usługodawca za pośrednictwem Serwisu gromadzi i przetwarza niektóre dane o Klientach.

 7. W celu prawidłowego świadczenia usług, Serwis wykorzystuje i zapisuje niektóre anonimowe informacje o Klientach w plikach cookies.

 8. Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania danych dostępne są w załączniku do Regulaminu: „Polityka prywatności„, stanowiących integralną część Regulaminu.

 9. Dane zbierane automatycznie:
  Do sprawnego działania Serwisu oraz do statystyk zbieramy automatycznie niektóre dane o Klientach. Do danych tych należą:

  1. Adres IP

  2. Typ przeglądarki

  3. Rozdzielczość ekranu

  4. Przybliżona lokalizacja

  5. Otwierane podstrony serwisu

  6. Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu

  7. Rodzaj systemu operacyjnego

  8. Adres poprzedniej podstrony

  9. Adres strony odsyłającej

  10. Język przeglądarki

  11. Prędkość łącza internetowego

  12. Dostawca usług internetowych

  13. Anonimowe dane demograficzne na podstawie danych Google Analytics:

   1. Płeć

   2. Wiek

   3. Zainteresowania

  14. Anonimowe dane niezbędne do serwowania reklam:

   1. Dane związane z remarketingiem

   2. Dane związane z raportowaniem o wyświetlanych reklamach

  15. Powyższe dane uzyskiwane są poprzez skrypty Facebook, Google Analytics i są anonimowe.

  16. Dane zbierane podczas rejestracji:

   1. Nazwa Klienta, imię i nazwisko, adres e-mail, opcjonalnie nr telefonu

  17. W przypadku Klientów zalogowanych (posiadających konto w Serwisie), w plikach cookies zapisywanych na urządzeniu Klienta może być umieszczony identyfikator Klienta powiązany z kontem Klienta.

§ 15

Prawa autorskie

 1. Właścicielem Serwisu oraz praw autorskich do serwisu jest Usługodawca.

 2. Część danych zamieszczonych w Serwisie są chronione prawami autorskimi należącymi do firm, instytucji i osób trzecich, niepowiązanych w jakikolwiek sposób z Usługodawcą, i są wykorzystywane na podstawie uzyskanych licencji, lub opartych na licencji darmowej.

 3. Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim zabrania się wykorzystywania, kopiowania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wyłączeniem wyszukiwarki Google, Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook oraz LinkedIn jakichkolwiek artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści, materiałów graficznych, wideo lub audio znajdujących się w Serwisie bez pisemnej zgody lub zgody przekazanej za pomocą Komunikacji Drogą Elektroniczną ich prawnego właściciela.

 4. Wszelkie Materiały udostępnione Klientom stanowią wyłączną własność intelektualną Usługodawcy;

 5. Klient zobowiązuje się nie powielać, nie rozpowszechniać, nie modyfikować, nie nagrywać i nie sprzedawać ani nie wykorzystywać treści i informacji zawartych w Serwisie lub uzyskanych za jego pośrednictwem;

 6. Klient zobowiązuje się nie udostępniać Materiałów osobom trzecim, w szczególności nie rozpowszechniać ich, nie udostępniać podmiotom trzecim, nie wykorzystywać w celach komercyjnych.

 7. Klient nie jest uprawniony do pobierania Materiałów i korzystania z nich poza Serwisem.

 8. W razie naruszenia postanowień niniejszego punktu Regulaminu, Usługodawca oraz właściciele praw autorskich mogą dochodzić od Klienta odszkodowania za ewentualne straty materialne i niematerialne wynikłe z tego naruszenia, a także wysuwać roszczenia przewidziane przepisami prawa.

 

§ 16

Postanowienia końcowe

 

1. Umowy zawierane poprzez Serwis internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Usługodawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach Klienta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Prawem właściwym dla tego Regulaminu oraz prowadzenia i korzystania z Platformy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.